JESTEŚMY W SĄDZIE – 2. PIERWSZE KROKI

Już następnego dnia po powołaniu do życia Stowarzyszenia przystąpiono do kompletowania dokumentów niezbędnych do wystąpienia do Sądu Rejonowego z wnioskiem o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, co jest niezbędne do uzyskania tzw. osobowości prawnej. Sprawy te są niby jednoznacznie uregulowane w dwóch ustawach bezpośrednio dotyczących takich sytuacji, w jakiej właśnie się znaleźliśmy, to znaczy w ustawie Prawo o stowarzyszeniach i w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Szczególnie ta ostatnia ustawa, która weszła w życie nieco ponad pół roku wcześniej, nastręczała pewne kłopoty. Z jednej strony była pierwszym przepisem tej rangi który w ogóle pozwalał na podjęcie próby wystąpienia ogrodu ze struktur PZD, ale z drugiej strony, jako przepis całkiem świeży nie „obrosła” jeszcze w interpretacje prawne. A te były niezbędne, bo ustawa była i jest w swej treści niespójna, zawiera określenia nie jednoznaczne, co wymaga posiłkowania się lub odwoływania się do innych określeń zawartymi w niej. Niemniej udało się bez większych trudności skompletować wszystkie dokumenty wymienione w obydwu ustawach jako niezbędne i wymagane do przedstawienia sądowi. Również po naniesieniu poprawek uzyskaliśmy akceptację Statutu od ustawowego organu nadzoru czyli w naszym przypadku Prezydenta m.st.Warszawy, z upoważnienia którego taki nadzór sprawuje Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich.

W dniu 10 września 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS postanowił o wpisaniu Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza” do Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że zdaniem Sądu, przedstawiciele komitetu założycielskiego Stowarzyszenia złożyli dla potrzeb Sądu wszystkie niezbędne formalne dokumenty określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, a ponieważ sprawa dotyczyła stowarzyszenia powstałego w wyniku wyodrębnienia się Rodzinnego Ogrodu Działkowego – również w ustawie z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Dotyczy to przede wszystkim dokumentów jednoznacznie wymienionych przywołanych wyżej ustawach, stanowiących dowody, że w procedurze powoływania stowarzyszenia dotrzymano wszystkich wymogów prawnych. Postanowienie Sądu z dnia 10 września 2014 r. świadczy o tym, że tak właśnie było. Postanowienie to stało się prawomocne.

Czytającym ten tekst zwracam uwagę na świadome „wytłuszczenie” słów „Sąd Rejonowy” oraz „postanowił”. Późniejsze wydarzenia pokazały jakie znaczenie mogą mieć takie słowa.

Po rejestracji Stowarzyszenia niezwłocznie otworzyliśmy nowy rachunek bankowy i rozpoczęliśmy starania o przejęcie dotychczasowego rachunku bankowego ROD im. Bohaterów Westerplatte oraz wystąpiliśmy do OZM PZD o przekazanie praw wynikających z następstwa prawnego. No i w tym miejscu „zaczęły się schody”. OZM wprost odmówił podjęcia jakichkolwiek rozmów, bo w KRS nie ma wpisanych członków zarządu a kierownik oddziału banku zaczął analizować zapisy naszego statutu i doszukiwać się odstępstw od tych zapisów a ponadto musiał się konsultować telefonicznie z Prezesem OZM !!!

Takie to były miłe złego początki.

Dalszy ciąg w kolejnym, trzecim odcinku pod tytułem „Kto jest przeciwko”. Zapraszamy.