Członkostwo w Stowarzyszeniu

Członkostwo w Stowarzyszeniu

 

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia

 

  • 19
  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która na warunkach określonych w Statucie złoży pisemną deklarację/wniosek o przystąpieniu do Stowarzyszenia (według wzoru określonego przez Stowarzyszenie), zawierającą rekomendację dwóch innych członków Stowarzyszenia.
  2. Wniosek o nadanie członkostwa zarząd powinien rozpatrzyć w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
  3. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały zarządu Stowarzyszenia, z dniem podjęcia tej uchwały.
  4. Osoby obecne na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z dniem rejestracji Statutu.

 

 

 

 

  • 20

Zarząd ma prawo do odmowy przyznania członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadku powzięcia istotnych informacji o złej opinii kandydata, jego działaniu na szkodę ogrodu lub innych użytkowników, albo powzięcia innych ważnych informacji od obecnych członków Stowarzyszenia, przemawiających za odmową przyznania członkostwa

 

Wyciąg z „Regulaminu Rodzinnego  Ogrodu Działkowego”

 

  1. Przynależność do Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza jest

dobrowolna i nie jest związana z prawem użytkowania działki w ogrodzie.

  1. Każdy działkowiec ma prawo złożyć wniosek o przyjęcie go w poczet

członków Stowarzyszenia. Tryb i zasady przyjmowania na członka

reguluje § 19 Statutu Stowarzyszenia.

  1. Wystąpienie członka ze Stowarzyszenia nie powoduje dla działkowca

żadnych następstw a w szczególności nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy.