Informacja

Informacja

Zbywanie prawa do działki w świetle przepisów Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku

1. Przeniesienie praw do działki.

Działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki użytkownika działki na

rzecz pełnoletniej osoby fizycznej. Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami

notarialnie poświadczonymi. (Art. 41 p. 1 ustawy z 13 grudnia 2013 r.)

2. Umowa powinna zawierać warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące

się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca

zbywającego prawo do działki.

3. Umowa musi być zatwierdzona przez stowarzyszenie ogrodowe poprzez pisemny

wniosek działkowca złożony do Zarządu ROD.

4. We wniosku działkowiec obowiązany jest wskazać ustaloną przez strony wysokość

wynagrodzenia za nasadzenia i obiekty na działce (Art.41 p.3 ustawy z 13 grudnia

5. Stowarzyszenie zatwierdza przeniesienie praw do działki w terminie 2 m-cy od dnia

złożenia wniosku o zatwierdzenie.