KOLEJNE BZDURY UCHWALANE PRZEZ DZIAŁACZY OZM PZD W WARSZAWIE

KOLEJNE BZDURY UCHWALANE PRZEZ DZIAŁACZY OZM PZD W WARSZAWIE

 

W dniu 15 stycznia 2015 roku Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie podpisał kolejną bzdurę i potwierdził swoim podpisem szereg kłamstw zawartych w tej dezinformacji.

 

A oto bzdury podpisane przez Prezesa OZM PZD w Warszawie:

 

Ad.1 cytuję „Rejestracja Stowarzyszenia Zielone Wzgórza nie została zakończona”. Dla informacji przytoczę tylko artykuł 73 ust.3  ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. Cytuję „Z dniem nabycia osobowości prawnej przez stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w ust. 1, staje się ono następcą prawnym stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt.1, w zakresie praw i obowiązków terenowej jednostki organizacyjnej, której dotyczyła uchwała o wyodrębnieniu ROD. Następstwo prawne obejmuje w szczególności prawa do nieruchomości zajmowanych przez rodzinny ogród działkowy, własność infrastruktury ogrodowej oraz środki na rachunkach bankowych prowadzonych dla terenowej jednostki organizacyjnej.” Dla informacji czytelników Stowarzyszenie Działkowe Zielone Wzgórza w Warszawie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 września 2014 r. i z tym dniem uzyskało osobowość prawną.

Ad.2.

Złożenie apelacji nie wywołuje żadnych skutków prawnych do czasu jej rozpatrzenia i ewentualnego uznania za zasadną przez Sąd Rejestrowy – sąd przecież może powyższą apelację odrzucić jako nie mającej podstawy prawnej, na co są liczne przykłady np.: Postanowienie z dnia 11 lipca 2014 r.. Podstawą działań prawnych jest wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jednoznacznie określa, że Stowarzyszenie Działkowe Zielone Wzgórza jest dysponentem wszelkich środków byłego ROD „Bohaterów Westerplatte” a nie PZD.

 

Ad.3.

Kolejne kłamstwo władz OZM PZD cytuję „OZM PZD nadal jako jedyny dysponuje terenem na którym zlokalizowany jest ROD „BOH.WESTERPLATTE”!”

Zamiast komentarza przetoczę treść artykułu 73 ust. 5 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. cytuję „Postanowienie o rejestracji stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do dokonywania

zmian w księgach wieczystych w zakresie wskazanym w ust. 3.” Jak z tego wynika dysponentem jest Stowarzyszenie Działkowe Zielone Wzgórza a nie PZD.

 

Ad.4.

Żądanie dokonywania nienależnych wpłat na konto PZD narusza szereg przepisów np.

art. 286 ust. 1 Kodeksu Karnego cytuję „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

I na zakończenie prosimy zwrócić uwagę na datę na górze tego ogłoszenia jest 15 stycznia 2014 r. a nie 2015 r. czyżby to było zabezpieczenie przed ewentualnym pozwem Stowarzyszenia Działkowego Zielone Wzgórza w sprawie naruszenia jego interesów?

 

Co ciekawe takie bezprawne działania Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie w pełni akceptuje Krajowa Rada PZD, która nie reaguje na takie uchwalane przez OZM PZD w Warszawie bzdury.

 

Pozostawiamy to bez komentarza.