Organizacja i władze Stowarzyszenia

Organizacja i władze Stowarzyszenia

 

Statut Stowarzyszenia – Zobacz

Władze Stowarzyszenia –

 Wyciąg z ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

 

               Art. 73. 1. Do założenia stowarzyszenia ogrodowego, powołanego na  podstawie uchwały o wyodrębnieniu ROD stosuje się przepisy ustawy z dnia 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Wyciąg z ustawy z dnia 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach

 

Art. 11 ust 3. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia

 §37.

1. Organami samorządu Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

d) Komisja Rozjemcza

2. Organy władz samorządu pochodzą z wyboru.

3. Kadencja organów samorządowych trwa 5 lat. Członków organów samorządowych wybiera walne zebranie (chyba że Statut stanowi inaczej) zwykłą        większością w głosowaniu jawnym.

4. Członkiem organu może być wyłącznie członek zwyczajny Stowarzyszenia.

Walne Zebranie

W dniu 31 maja 2019 r. odbyło się coroczne Walne Zebranie członków zwyczajnych Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza”.
Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania i oceny Komisji Rewizyjnej, zebrani członkowie Stowarzyszenia większością głosów udzielili Zarządowi absolutorium z działalności w roku 2018.
Ponadto Walne Zebranie członków Stowarzyszenia podjęło uchwały dotyczące wszystkich użytkowników działek:
  • uchwałę nr 10 w sprawie wysokości opłat
  • uchwałę nr 11 w sprawie opłaty wodnej (patrz opłaty)
Walne Zebranie na wniosek Zarządu jednogłośnie odwołało ze składu Komisji Rewizyjnej jedną osobę, a inna osoba złożyła rezygnację z pracy w komisji ze względów rodzinnych.
W wyniku przeprowadzonych wyborów,  uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej.

Regulamin Walnych ZebrańZobacz

Zarząd Stowarzyszenia

Anna Batorowska – Prezes Zarządu

Monika Bugaj – Wiceprezes Zarządu

Janusz Konder – Wiceprezes Zarządu

Franciszek Laskowski – Skarbnik

Andrzej Miśkiewicz – Sekretarz

Regulamin Pracy ZarząduZobacz

Regulamin Komisji RewizyjnejZobacz

Komisja rozjemcza

 

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia w dniu 28 maja 2017 r. wybrało nowy skład Komisji Rozjemczej. Komisja Rozjemcza w nowym składzie osobowym ukonstytuowała się w sposób następujący:

TERESA SASIN

KRYSTYNA KACZMAREK-KOWALSKA

STANISŁAW STEGIENKO

Regulamin Komisji Rozjemczej Zobacz