Powstanie Stowarzyszenia

Powstanie Stowarzyszenia

 

Formalną podstawą do powstawania stowarzyszeń działkowych było wejście w życie z dniem 19.01.2014 r. ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz.40), która stworzyła prawną możliwość wyłączenia się rodzinnego ogrodu działkowego ze struktur organizacyjnych Polskiego Związku Działkowców.

Na Walnym Zebraniu w dniu 15.06.2014 r., które mimo aktywnych przeciw działań prowadzonych przez funkcyjnych działaczy PZD spełniało wszystkie wymagania określone w ustawie o ROD, działkowcy z ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie podjęli uchwałę o wyodrębnieniu ROD ze struktur PZD oraz uchwalili Statut nowego Stowarzyszenia Działkowego o nazwie :Zielone Wzgórza”.

Komitet założycielski powołał pełnomocników, którzy przeprowadzili wszystkie niezbędne i wymagane czynności formalno-prawne, w konsekwencji których w dniu 11.09.2014 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Stowarzyszenie Działkowe „Zielone Wzgórza” oraz jego Statut zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523025, co jest równoznaczne z uzyskaniem tzw. zdolności prawnej . Stowarzyszenie uzyskało również numer REGON 147410190 oraz numer NIP 527-271-96-01

Komitet założycielski wybrał spośród siebie Zarząd (5 osób), komisję rewizyjną (3 osoby) i komisję rozjemczą (3 osoby), których zadaniem było prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz zwołanie pierwszego walnego zebrania członków Stowarzyszenia.

Zarząd złożył do Sądu Rejonowego dokumenty wymagane do wpisania członków Zarządu i komisji rewizyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Na skutek świadomej i przemyślanej działalności administracyjnych ogniw PZD, polegającej na składaniu odwołań, skarg, zażaleń i apelacji na każde postanowienie Sądu dotyczące rejestracji Stowarzyszenia, do dnia dzisiejszego Sąd Rejonowy nie podjął żadnej decyzji dotyczącej tego wpisu, co uniemożliwia Zarządowi ewentualne odwołanie. Brak wpisu osób reprezentujących i organu nadzoru utrudnia bieżącą działalność i uniemożliwia kroki windykacyjne wobec PZD